Общи условия

Общи условия на уебсайта drabprostranstvo.com

Обща информация

САЙТ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес drabprostranstvo.com, както и на поддомейни и подстраници на същия адрес.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което използва Интернет сайта drabprostranstvo.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между ЕТ ДРАБ – Антон Григоров, с адрес София, ул. Черномен 15, Електронна поща: office@drabprostranstvo.com и всяко лице (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което използва Интернет сайта drabprostranstvo.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.
 2. Всички елементи на съдържанието на сайта drabprostranstvo.com на ЕТ ДРАБ – Антон Григоров, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, видео, графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ЕТ ДРАБ – Антон Григоров.
 3. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ЕТ ДРАБ – Антон Григоров.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, използващ услугите и/или информацията на сайта, се задължава:
  • да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
  • да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.
 5. С приемане на настоящите Oбщи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че се е запознал и се е съгласил, че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

 • да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
 • да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Други

Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от ЕТ ДРАБ – Антон Григоров се използват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактната форма в сайта, Вие се съгласявате ЕТ ДРАБ – Антон Григоров да използва и обработва както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за използване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за използване на Интернет сайта се задължава да преустанови използването му веднага и да напусне същия.

Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и ЕТ ДРАБ – Антон Григоров не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

ЕТ ДРАБ – Антон Григоров си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на ЕТ ДРАБ – Антон Григоров и са в сила считано от 28.04.2022 г.